Home > ความรู้พื้นฐาน > เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสของแม่เหล็ก (Magnetic hysteresis curve)
ความรู้พื้นฐาน

เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสของแม่เหล็ก (Magnetic hysteresis curve)

เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสของแม่เหล็ก (Magnetic hysteresis curve) คือ เส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กกับความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก B ในสสารที่มีการทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กดังกล่าว ตลอดจนการทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก J ในที่นี้จะอธิบายความหนาแนนของฟลักซแมเหล็กคงคาง (Br) สภาพบังคับ (Coercivity) แรงบังคับ (Coercive Force) (Hc) ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสของแม่เหล็กโดยใช้ภาพ

1.ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กคงคาง (Br)

ขณะที่ทำให้แม่เหล็กมีสภาวะเป็นแม่เหล็ก ให้ค่อยๆ เพิ่มกระแสไฟของคอยล์ที่ทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็กขึ้น สนามแม่เหล็กจะหนาแน่นขึ้นและทำแม่เหล็กให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กไปพร้อมกับความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กในแม่เหล็กจนอิ่มตัวที่จุดหนึ่ง จากนั้น ให้ลดกระแสไฟจากสภาพอิ่มตัว ลดความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กลง ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะไม่ย้อนกลับจาก a ไปยัง 0 แต่จะลดลงจาก a ไปเป็น b ซึ่งแม้ว่าความหนาแน่นของสนามแมเหล็กจะเป็น 0 ก็ตาม ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะเหลือแค่ค่า b ซึ่งเราเรียกค่าดังกล่าวนี้ว่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กคงคาง (Br)

2.สภาพบังคับ (Coercivity) หรือแรงบังคับ (Coercive Force) (Hc)

ถ้าเพิ่มความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามโดยกลับด้านกระแสไฟ ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะค่อยๆ ลดลงจากจุด b เป็น 0 ที่จุด c เราเรียกความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กนี้ว่าเป็นสภาพบังคับ (Coercivity) หรือแรงบังคับ (Coercive Force) (Hc) นอกจากนี้ถ้าเพิ่มความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กกลับกัน จะทำให้แม่เหล็กมีสภาวะเป็นแม่เหล็กในทิศทางที่กลับกันอยู่ในสภาพอิ่มตัวที่จุด d จากการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กในลักษณะเช่นนี้จะทำให้ความความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กในแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปตามรอบที่กำหนด คือ a → b → c → d → e → f → a เราเรียกเส้นโค้งนี้ว่าเส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสของแม่เหล็ก (Hysteresis Loop)

3. ความแตกต่างของคุณสมบัติเฉพาะของเส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสแม่เหล็กชั่วคราว (Soft Ferrite) และแม่เหล็กถาวร (Hard Ferrite)

แม่เหล็กถาวร (Hard ferrite) มีสถาพบังคับที่มากกว่าแม่เหล็กชั่วคราว(Soft ferrite) ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นแม่เหล็ก ในทางตรงกันข้ามแม่เหล็กชั่วคราว (Soft ferrite) มักจะใช้ในการป้องกันเสียงรบกวนเป็นหลักหรือใช้เป็นหัวแม่เหล็ก

4. พื้นที่ที่เรียกว่า Maximum Energy product (BHmax)

ค่าคุณสมบัติเฉพาะ 4 อย่างของแม่เหล็ก --- ความหนาแนนของฟลักซแมเหล็กคงคาง Br, สภาพบังคับ Hc, พื้นที่ที่เรียกว่า Maximum Energy product (BH)max อัตรารรีคอยล์ μr --- จะเป็นหนึ่งในนั้น สเกล คือ ความแรงของแม่เหล็ก หมายถึงค่าสูงสุดของพื้นที่ระหว่างความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Br) กับค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก (H) ที่จุดหนึ่งของวงรอบพื้นที่ฮิสเตอร์เรซิสในควอดแรนต์ที่ 2 (Demagnetization curve) ความหนาแนนของฟลักซแมเหล็กคงคางและสภาพบังคับ (Coercivity) ไม่เพียงแต่จะมีค่ามากเท่านั้น แต่วงรอบฮิสเตอร์เรซิสจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมากขึ้น พื้นที่เรียกว่า Maximum Energy product จะมากขึ้นจนเป็นแม่เหล็กที่มีความแรง

 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา