Home > ความรู้พื้นฐาน > การลบล้างสภาพแม่เหล็กโดยลดอุณหภูมิของแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
ความรู้พื้นฐาน

การลบล้างสภาพแม่เหล็กโดยลดอุณหภูมิของแม่เหล็กเฟอร์ไรต์

[การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible change) และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (Unreversible change) ของจุดทำงานของแม่เหล็กเฟอร์ไรต์]
เวลาใช้งานแม่เหล็กที่อุณหภูมิต่ำ อัตราส่วนลบล้างสภาพแม่เหล็กซึ่งเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามเส้นโค้ง B-H จะมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องออกแบบแม่เหล็กโดยให้เลือกวัตถุดิบที่มี iHc สูง พยายามให้มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeance) สูง ทำให้แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็กที่ขึ้นอยู่กับทิศทางเฟอร์ไรต์ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้อย ถ้าทำให้เย็นตัวจนถึงอุณหภูมิต่ำใกล้กับ -40℃ แล้วย้อนกลับไปเป็นอุณหภูมิปกติอีกครั้งจะแสดงการทำงานของการลบล้างสภาพแม่เหล็กมาก ถ้าจะแสดงการทำงานของการลบล้างสภาพแม่เหล็กด้วยกราฟแล้วจะเป็นไปตามรูปทางขวามือ
[วิธีหาค่าการลบล้างสภาพแม่เหล็กโดยการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (Irreversible change) ของแม่เหล็กเฟอร์ไรต์]
กรณีที่จุดทำงานขณะที่มีอุณหภูมิปกติ (+20℃) เคลื่อนมาที่จุด a1 ซึ่งสูงกว่าจุดหักเหมากพอ (ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeance), Pc1) จุดทำงาน a1 จะเคลื่อนไปยัง a2 ตามอุณหภูมิที่ลดลง (การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible change)) ค่าสัมประสิทธิการซึมผ่านจะลดลง (Pc2) จุดทำงานขณะที่มีอุณหภูมิปกติ (+20℃) จะเข้าใกล้กับจุดหักเห (b1) จุดทำงาน b1 จะเคลื่อนไปยัง b2 ตามอุณหภูมิที่ลดลง กล่าวคือ จุดทำงานซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งเหนือจุดวิกฤติในขณะที่อุณหภูมิปกติจะร่วงลงมาที่ตำแหน่งต่ำกว่าจุดวิกฤติเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำลง แม้ว่าจะย้อนกลับที่อุณหภูมิปกติอีกครั้งก็ตาม ก็จะไม่ย้อนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิม (b1) (การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (Irreversible change))
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา